Gå til hovedindhold

Vilkår for villagrunde: Salg ved fast pris

Her kan du læse om fremgangsmåden ved køb af grunde i frit salg, og hvordan du som interesseret køber skal forholde dig.

Fremgangsmåden for køb af grund i frit salg - fra borgeren henvender sig, til det færdige skøde sendes til borger:

 • Grundsalg lægger grunde til salg til fast pris på Kommunens hjemmeside.

 • Borger henvender sig til Grundsalg med ønske om at købe en grund.

 • Grundsalg kan reservere en parcelhusgrund til en interesseret køber i op til 2 uger. Grunden står herefter som ”Reserveret” på Grundsalgs hjemmeside. Reservationen kan forlænges i 14 dage ad gangen, såfremt der ikke er nogen i kø til at overtage reservationen. Hvis 3. mand ønsker at købe grunden til den fastsatte mindstepris i reservationsperioden, får reservanten 2 hverdage til at beslutte, om denne ønsker at købe grunden. Hvis 3. mand tilkendegiver at ville byde mere end mindsteprisen, og reservanten fastholder sit ønske om køb, får reservanten, 3. mand og evt. andre interesserede købere 2 hverdage til at afgive et lukket bud, hvorefter der sælges til højestbydende. Buddene skal mindst svare til fastsatte mindstepris.

 • Dette udgangspunkt fraviges, hvis der fremkommer købsønske fra 3. mand i reservationsperioden. Hvis 3. mand ønsker at købe grunden til den fastsatte mindstepris, får reservanten 2 hverdage til at meddele, om reservanten ønsker at købe grunden. Hvis 3. mand tilkendegiver, at ville byde mere end mindsteprisen for den omhandlede grund, og reservanten fastholder sit købsønske tilbyder kommunen reservanten og 3. mand plus evt. flere interessenter mulighed for at afgive supplerende bud i én samlet budrunde. Buddene skal mindst svare til den fastsatte mindstepris.

  Der gives de bydende en frist på 2 hverdage til at fremkomme med de supplerende bud. Grunden sælges herefter til højestbydende. Såfremt det viser sig, at der trods tilkendegivelser om flere bud over mindsteprisen, kun opnås bud fra den der havde reserveret grunden, sælges grunden til den bydende til den tidligere fastsatte mindstepris uanset dennes eventuelle højere bud.

  Hvis der i reservationsperioden kommer bud fra anden side på den reserverede grund, meddeles dette reservanten pr. e-mail til den mailadresse, som reservanten har oplyst Grundsalgskontoret. Kommunen påtager sig ikke ansvaret for, om e-mail med meddelelse om, at der er kommet andet bud, bliver leveret i modtagers indbakke. Har reservanten ikke kontaktet kommunen indenfor de to hverdage, forbeholder kommunen sig retten til at sælge til anden side.”

 • Hvis 3. mand tilkendegiver, at ville byde mere end mindsteprisen for den omhandlede grund, og reservanten fastholder sit købsønske tilbyder kommunen reservanten og 3. mand plus evt. flere interessenter mulighed for at afgive supplerende bud i én samlet budrunde. Buddene skal mindst svare til den fastsatte mindstepris.

  Der gives de bydende en frist på 2 hverdage til at fremkomme med de supplerende bud. Grunden sælges herefter til højestbydende. Såfremt det viser sig, at der trods tilkendegivelser om flere bud over mindsteprisen, kun opnås bud fra den der havde reserveret grunden, sælges grunden til den bydende til den tidligere fastsatte mindstepris uanset dennes eventuelle højere bud.

 • Borger, der ønsker at købe grunden, sender en udfyldt tilbudsblanket til Grundsalg. Hvis borger ikke ønsker at købe grunden, skal dette straks oplyses til Grundsalg.

 • Grundsalg sender accept til borgeren.

 • Borger, som køber en grund til eget brug, har mulighed for at fortryde tilbuddet indenfor 6 hverdage efter modtagelse af accept fra Grundsalg. Dette kan ske mod betaling af 1% af købesummen. Såfremt tilbuddet fortrydes, skal der gives skriftlig besked til Grundsalg og samtidig indbetales 1% af tilbudssummen.

 • Grundsalg sender i løbet af et par uger købsaftale til borgeren til underskrift samt information om udarbejdelse af skøde, underskrift, betaling m.v. Grundsalg sørger for, at grunden står som ”Solgt” på Grundsalgs hjemmeside.

 • Borger skal senest 14 dage før overtagelsesdagen returnere købsaftalen i underskrevet stand.

 • Borger får tilsendt faktura for købesum og omkostninger som e-post. Sidste rettidige betalingsdag er lig med overtagelsesdagen.

 • Grundsalg sørger for udarbejdelse af digitalt skøde og informerer borger om underskriftsprocedure.

 • Borger skal foranledige at skødet underskrives.

 • Grundsalg sørger for tinglysning af digitalt skøde og afslutter handlen overfor borger.

Salgsmateriale fra Grundsalg indeholder blandt andet:

 • En salgsmappe med relevante oplysninger om parcellen (målebladresultat af boreprøver mm.)

 • Lokalplan

 • Evt. deklarationer for det pågældende område

Borgeren skal oplyse følgende i sin accept:

 • CPR nr., samt hvem skødet skal udstedes til.

 • Er køber et selskab, bedes man sammen med den underskrevne accept oplyse CVR-nummer og medsende et udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Udskriften skal være udstedt inden for de seneste 12 måneder.

Prisen indeholder tilslutningsbidrag til kloak, el og vand, men ikke til fjernvarme